Beyanname Verme

    Mükellefler kendilerine yasa tarafından konulan yükümlülüklerini, ödevlerini yazılı olarak kendi beyanları ile gerekli kurumlara bildirirler. Bunların başında beyanname gelir. Beyanname mükellefin , işletmenin durumu ile ilgili vergi dairesine verdiği matbu formdur. Vergi Usul Kanununa göre beyanname düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Beyanname vermeyen, eksik düzenleyen vs mükellefler vergi suçu işlemiş olurlar ve gerekli cezaya çarptırılırlar.

   Mükelleflerin Vermek zorunda oldukları beyannameler aşağıdaki gibidir:

   1. Muhtasar Beyanname: İşveren ve vergi kesintisi yapan kişiler yani vergi sorumlusu tarafından kesilen vergilerin matrahları esas alınarak vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir.

     Stopaj yani kaynaktan kesinti yoluyla ilgililerden kesinti yapan vergi mükellefi değil vergi sorumlusu olur. İlgili kişi ya da kuruluştan yapılan kesintileri vergi dairesine götürüp yatırma sorumluluğundan dolayı vergi sorumlusu denmiştir.

    Vergi sorumlusu, kesilen vergiyi muhtasar beyanname ile birlikte eğer aylıksa ertesi ayın 23. günü akşımanı kadar beyan etmek ve de 26. günü akşamına kadar vergi dairesine ödemek zorundadır.

    Eğer muhtasar beyanname 3 aylık veriliyorsa(örneğin 10 dan az işçi çalıştıran işverenler) 3. ayı takip eden ayın 23. günü akşamına kadar beyan edilip, yine 26. günü akşamına kadar vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

    2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi: Katma Değer Vergisi beyannamesi bir malın üretiminden satımına kadar el değiştirmesinde her safhada katılan değer üzerinden alınan tüketim vergisidir.

   Katma değer vergisi beyannamesi vergi sorumlusu veya vergi mükellefi sıfatıyla vergi dairesine verilir.

    3. Geçici Vergi Beyannemesi: Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.

      Geçici Vergi Dönemleri               Beyan                        Ödeme

    1.Dönem: Ocak-Şubat-Mart                    14 Mayıs                              17 Mayıs

    2.Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran               14 Ağustos                           17 Ağustos

    3.Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül             14 Kasım                               17 Kasım

    4.Dönem: Ekim-Kasım-Aralık                   14 Şubat                               17 Şubat

    4. Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortakları elde ettikleri kurum kazancını bağlı oldukları vergi dairesine beyan ettirerek tahakkuk eden vergiyi ödemek zorundadırlar.

        Kurumlar vergisi beyannamesi izleyen dördüncü ayın yani nisan ayının 15. günü akşamına kadar mükelellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve nisan ayının sonuna kadar vergi dairesine ödenir. Kurumlar vergisi oranı kurum kazancının % 20sidir.

    5. Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi: Özel tüketim vergisi kanununda sayılan kişiler tarafından, ithal, imal, inşa ve iktisap edilen ve aynı kanınında ekli listede yer alan mallar üzerinden ödenecek verginin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir.
Özel Tüketim Vergisine tabi mallara örnek olarak, akaryakıt, kimyasal yağlar, doğalgaz, kara hava deniz taşıtları, alkollü ve alkolsüz içkiler, parfümler, elektrikli ev aletleri, video, telsiz, tv kamerasi gösterilebilir.

       Özel tüketim vergisi vergi dairesi veznesine veya vergi dairesinin bankadaki hesabına yatırılır.  İnternet ortamında da bu beyannamenin verilmesi ve de ödenmesi sözkonusudur.

     6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.  Yıllık gelir vergisi beyannamesini gerçek kişiler öder. Gerçek kişilik, doğumla kazanılıp ölümle yitirilen kişiliktir. Gerçek kişi insanın bizzat kendisidir.  Gelir vergisi sayılan kazançlar şunlardır:

      Ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayri menkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, kaynağı ne olursa olsun her türlü kazanç ve iratlar.

       Yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayının 15. günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilir ve MART ve TEMMUZ aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi en az 2 nüsha olarak vergi dairesine verilir.

       Gelirleri basit usulde tespit edilenler vergiyi ertesi yılın ŞUBAT ayının 15. günü akşamına kadar beyan edip, ŞUBAT ve HAZİRAN aylarında iki eşit taksitte öderler.

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica