Şu anda "Beyannameler" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

2009 YILI İÇİN VERGİ ZİYAI(KAYBI) CEZA TUTARLARI

   Özel Usülsüzlük Cezaları

Özel Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
2009 Yılı İçin
Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
89
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
56
3 – İkinci sınıf tüccarlar
28
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
14
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
7,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
3,50
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
50
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
28
3 – İkinci sınıf tüccarlar
14
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
7,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
3,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2
Özel Usulsüzlük
 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
160
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
76.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
160
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
7.600
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
76000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
160
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
3500
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
190
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
560
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
760
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
560

VERGİ USULSÜZLÜK CEZASI

                        GENEL USULSÜZLÜK EYLEMELRİ VE CEZALARI

Genel usulsüzlük eylemleri, V.U.K. 352. maddesinde ağırlıklarına göre iki ayrı derecede toplanmıştır. Bunlar “Birinci Derecede Usulsüzlükler”, “İkinci Derecede Usulsüzlükler”.
1- BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
A- Vergi Harç ve Beyannamelerin Süresince Verilmemiş Olması
Usulsüzlük kabul edilerek cezalandırılan eylem, yasal süresi içinde beyanname verme yükümlülüğüne uyulmasıdır. Beyannamenin bu süre geçtikten sonra verilmesi eylemi ortadan kaldırmayacağından usulsüzlük cezasının kesilmesine engel değildir.
B- Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması
  Ba- Vergi Usul Kanunu 172. maddesinde defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler şöyledir:
- Ticaret ve Sanat erbabı
- Ticaret Şirketleri
- İktisadi Kamu Müesseseleri
- Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
- Serbest Meslek Erbabı
- Ve Çiftçilerdir.
Bb- Tutulması Zorunlu Defterler
Örn: Tic. Kazara sahiplerinden birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre, yevmiye defter-i kebir, envanter ve işletme hesabı defteri tutmak zorundadır.
Bc- Usulsüzlük Sayılan Defter Tutma Halleri
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler ve V.U.K göre tutma zorunluluğu getirilen defterlerin hangi birinin tutulmamış olması birinci dereceden usulsüzlük eylemi kabul edilir.
   Bd- Defterlere Hiç Kayıt Yapılmamış Olması
Tutulması zorunlu kılınmış defterlerin temin edilmemiş hatta tastikde ettirilmiş olmalarına rağmen vergilendirilme döneminde bu defterlerinden birine veya birkaçına kayıt yapılmamış olması defter tutmama eylemi değil mükellefin defterlerine kanıt olarak güvenilmeyeceğini gösterir.
Be- Yanlış Defter Tutulmuş Olması
Vergi mükellefleri yukarıda bahsedildiği üzere kazanç ve iratların türüne göre V.U.K’da belirtilen defterleri tutmak zorundadır. Mükelleflere bunun dışında isteklerine göre değiştirme başka defter tutma yetkisi tanınmamıştır. Kanunca defter tutmadığı kabul edilir.
C- Defter ve Belgelerin Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecedeki Karışık Noksan Olması
Ca- Defter Kayıtlarının ve Bununla İlgili Vesikaların Noksan Olması
- Defter kayıtlarının doğruluğundan kuşku duyulmasını gerektirecek sayıda belgenin defterlere kaydedilmemiş olması.
- Defterdeki kayıtların (özellikle gider kayıtlarının) kaynağı olarak belgelerin olmaması, sahte olduğuna bir tespit bulunması.
- Mükellefin defterlerinde girişi kayıtlı bulunan kimi emtianın çıkışı kaydının olmaması dönem sonu stoklarında da yer almaması.
- Veya tam tersi
  Cb- Defter kayıtlarının ve bununla ilgili vesikaların usulsüz olması.
cc- Evrakların Yetkili memurlar tarafından istenildiği halde ibraz edilmemesi.
D- Ekim ve Sayım Beyanında Bulunmamış Olan Çiftçilerin Muhtar Tarafından Yapılan Ekim-Sayım Beyanında Bulunma Çağrısına Uymamaları
VUK’nun 145. maddesinde; muhtar ve ihtiyar heyetinin ekim-sayım beyanında bulunmamış olanları, yanlış yada aykırı beyanda bulunmuş olanları verilen süre içine düzeltme yetkisi verilen süre içinde düzeltilmemesi birinci derecede usulsüzlük sayılır.
E- Kayıt ve Nizama Uyulmaması
VUK’nun 215 ile 219. maddeleri bu kanuna göre tutulması zorunlu defterlerin kayıt ve nizamına ilişkin hükümler öngörmüştür. Bu hükümlere uygun davranılması, doğru bir vergi incelemesine imkan verilmesi usulsüzlük suçudur.
  F- İşe Başmanın Zamanında Bildirilmemesi
V.U.K 169. maddesinin 1. fıkrasına göre işe başlayanların işe başlama tarihinden önce vergi dairesi bildirmeleri gereklidir. İşe başladıklarını hiç bildirmemesi yada işe başladıktan sonra bildirilmesi birinci dereceden usulsüzlük suçudur.
  g- Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tastik Ettirilmemiş Olması
H- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin İkinci 15 Günlük Ek Süre İçinde Verilmesi

  2- İKİNCİ DERECEDE USULSÜZLÜKLER
- Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi; Emlak Vergisi beyannamesinin iki aylık ek süre içinde verilmesi.
- Ekim sayım beyanının süresince yapılmaması veya istenilen bilgileri içermemesi
Çiftçiler her yıl Kasım ayında ekim-sayım beyanında bulunmak zorundadır. Bu beyanla çiftçiler her yıl ne kadar araziye ne çeşit ürüne, hayvan sayısını vergi dairesine bilgi vermek zorundadır.
- İşe başlama dışındaki bildirimlerin zamanında yapılmaması.
- Vergi karnesini süresi sonunda başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması.
- Tasdiki zorunlu olan defterleri tasdik süresinin sonundan itibaren 1 ay içerisinde tasdik ettirmek.
   C- ÖZEL USULSÜZLÜK SUÇ VE CEZALARI
Özel usulsüzlük suçları yukarıda açıklanan 1. ve 2. derecede usulsüzlük suçundan tamamen farklıdır. Özel usulsüzlük cezaları belge düzenine uyulması damga vergisinin usulüne uygun olarak ödenmemesi vergi idaresi tarafından istenilen belgelerin verilmemesi ve incelemeye yetkili memurlara yardın edilmemesi suçları için öngörülmüştür. VUK. 353. maddesine göre.
a) Fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgeler de gerçek tutarların gösterilmemesi
b) Perakende satış fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti sevk irsaliyesi yolucu listesi, günlük müşteri listesi belgelerinin düzenlenmemesi, bulundurulmaması.
c) Kayıtların zamanında defterlere kaydedilmemesi, defterlerin işyerlerinde bulundurulmaması ve vergi levhası asılmaması.
d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevini getirmeyen matbaa işletmelerine 420 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
e) Vergi yoklaması yapan memurların dur ikazına uymayanlara 420 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
g) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına uymayanlara 2.700 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
D- İŞYERİ KAPATMA CEZASI
a) VUK. 353. maddesine göre işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için bir takvim yalı içerisince belge kullanmama ve bulundurmama eyleminin ikinci kez tespitinden sonra ilgili mükellefin yazı ile uyarılmış bulunması ve eylemin bu uyarılara karşın üçüncü kez yapıldığının tespit edilmiş olması gerekir.
Aynı takvim yılı içinde para cezasına çevrilmiş, aynı mükellefin aynı işyeri içinde başka bir işyeri kapatma cezası varsa mükellef bu cezasını paraya çeviremez
Paraya çevrilen işyeri kapatma cezası mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenir.

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)

2006

2007

2008

2009

Birinci Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri

70,00

75,00

80,00

89,00
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

46,00

49,00

50,00

 56,00
İkinci sınıf tüccarlar

 23,00

 24,00

25,00

28,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,80

12,70

13,00

14,00
Kazancı basit usulde tespit edilenler

6,00

6,40

6,80

7,60
Gelir vergisinden muaf esnaf

2,90

3,00

3,20

3,50
İkinci Derece Usulsüzlükler     
Sermaye Şirketleri

40,00

43,00

46,00

50,00
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

23,00

24,00

25,00

28,00
İkinci sınıf tüccarlar

11,80

12,70

13,00

14,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

6,00

6,40

6,80

7,60
Kazancı basit usulde tespit edilenler

2,90

3,00

3,20

3,50
Gelir vergisinden muaf esnaf

1,60

1,70

1,80

2,00

  YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

           Gelir; bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net(safi) tutarıdır (GVK md.1).

Gelir Vergisinin Konusu:
Yıllık gelir vergisine konu olacak kazanç Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 2 nci maddesinde yer alan gelir unsurlarından oluşur. Bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarıdır.
1. Ticari kazanç,
2. Zirai kazanç,
3. Ücret,
4. Serbest meslek kazancı,
5.Gayrimenkul sermaye iradı,
6.Menkul sermaye iradı,
7. Diğer kazanç ve iratlardır

Gelir Vergisinin Esasları:
- Şahsidir.
- Yıllıktır (bir takvim yılı 1Ocak-31Aralık).
- Net gelir üzerinden hesaplanır.
- Gerçektir ; mükellefin gerçekten elde etmiş olduğu gelir üzerindendir,
- Geneldir ; bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratların toplamı dikkate alınır.
- Elde edilmiştir; elde etme vergiyi doğuran olaydır. Gelir; fiilen veya hukuken kişinin tasarruf edebildiği zaman elde edilmiş sayılır.

   Gelir Vergisi Oranı:

Yıllık Gelir Vergisi bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarı üzerinden %20 ‘dir.

    Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).

    Mükellef çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği vergiye tabi kazanç ve iratlarını yıllık beyannamede birleştirir. Gelir Vergisi Kanununa göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Gerçek kişi tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabları; ticari, zirai, ve meslek faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler. Gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden; yıllık beyanda bulunmak zorunda olanlar da yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler.

     Yıllık gelir vergisi vergilendirme dönemi; ilgili geçmiş takvim yılıdır. Takvim yılı 1 Ocakta başlayan 31 Aralıkta sona eren dönemdir. Sene içinde işe başlayan bir tacir içinse; işe başlama tarihinden 31 Aralık tarihine kadar olan süre dikkate alınır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi diğer beyannamelerde olduğu gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından matbu şekilde basılmakta ve mükelleflere, vergi daireleri aracılığı ile iletilmektedir.
Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi; (GVK md.92)
─İzleyen yılın Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ)
─Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın (5035 Sayılı Kanunun 48/4-c maddesiyle değişen ibare.) Şubat ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar,
─Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün içinde,
─Ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

    E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

    BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ:

   Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ve ekleri mükelleflere göre değişiklik gösterir. Mükellef gruplarına göre çeşitli formla mevcuttur. Her mükellef kendisine ait olan doğru formu doldurmalıdır.

Gerçek usülde vergilendirilen mükellefler;
─1001A formu,
─Yıllık gelir beyannamesi eki (gelirlerini mart ayında beyan edenler)
─Gerçek usülde vergilendirilenlerden bilanço esasına göre defter tutan mükellefler; mal ve hizmet alımlarına ilişkin Ba formu ve mal ve hizmet satışlarına ilişkin Bs formu düzenlerler. Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar;
─1001B formu düzenlerler.

Beyana tabi geliri sadece basit usülde tespit edilen ticari kazançlaran ibaret olanlar;
─1001C formu düzenlerler.

Gelirlerini mart ayında beyan eden mükellefler önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ekini düzenlerler. Düzenledikleri beyanname ekinden faydalanarak Yıllık Gelir Vergisi beyannamesini doldururlar.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

  Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.

      Geçici Vergi Dönemleri                 Beyan                       Ödeme

    1.Dönem: Ocak-Şubat-Mart                    14 Mayıs                              17 Mayıs

    2.Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran               14 Ağustos                           17 Ağustos

    3.Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül             14 Kasım                              17 Kasım

    4.Dönem: Ekim-Kasım-Aralık                   14 Şubat                              17 Şuba

    Geçici vergi geçici vergi beyannamesi ile yukarıda belirtilen dönemlerde vergi dairesine elden veya internetten beyan edilir. ve Ödeme olduğunda vergi dairesine ödenir. 3 er aylık dönemler halinde ödenen geçici vergi matrahı kümülatif olarak ilerki 3 er aylık  düzenlenen geçici vergi beyannamelerinde de gösterilir. Toplam geçici vergi tutarından önceki dönemlerde ödenen geçici vergiler düşülür kalan tutar vergi dairesine ödenir.

Muhtasar Beyanname Düzenleme Örneği

    Menderes OKÇU, Kastamonu  ilinde Tosya Vergi Dairesine bağlı olarak lokantacılık faaliyeti  ile uğraşmaktadır. Menderes OKÇU”nun   TC Kimlik Nu’su 58133699777 dir. Tel Nu: 2241103’tür. E-Posta: menderesfirmasii@hotmail.com’dur. İşyerinde 2 işçi çalıştırmaktadır. Muhtasar beyannameyi aylık dönemler halinde vermektedir. Menderes OKÇU nun Ocak 2009 dönemi içinde GVK’nın 94. maddesine göre yapmış olduğu ödemeler aşağıdaki gibidir:

     a. İş yerinde çalıştırdığı işçilerden birine aylık brüt 1.000 ,00 TL, diğerine asgari ücret ödemiştir. (693,00 TL)

     b. Hasan CANTÜRK’den kiraladığı iş yeri için kira olarak brüt 500 ,00 TL ödemiştir. Hasan CANTÜRK TC Kimlik Nu: 56175634491 Vergi Dairesi: Tosya

    c. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti olarak Beytullah METİN e brüt 600 TL ödemiştir. Beytullah METİN TC Kimlik Nu: 57865166887 Vergi Dairesi: Tosya

      İstenen: Yapılan ödemelere ilişkin vergi kesintilerini hesaplayarak Menderes OKÇU nun Ocak 2009 dönemine ait muhtasar beyannamesini düzenleyiniz.

muhtasar beyanname örneği

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

        Katma Değer Vergisi , yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. Katma değer vergisinin kısa adı. “KDV” dir.

        Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. Belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ie KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu KDV ‘ye hesaplanan KDV denir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için indirilecek KDV kapsamındadır. Her dönem için hesaplanan KDV tutarları ve matrahları (üzerinden kesinti yapılan tutar) ve indirilecek KDV tutarları toplanır.
Hesaplanan KDV : Mal ve hizmet teslimlerinde alıcıdan tahsil edilir.
İndirilecek KDV : Mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödenir.

        Her ay sonunda o aya ilişkin hesaplanan kdv ve indirilecek kdv birbiriyle karşılaştırılır. Eğer,,

    Hesaplanan kdv toplamı> İndirilecek Kdv——–>>>> Aradaki fark vergi dairesine ödenir.

    İndirilecek kdv toplamı> Hesaplanan Kdv——–>>>> Aradaki fark için vergi dairesine ödenmez, gelecek aya devir olur.

                            Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları:

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
b) (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,% 8
olarak tespit edilmiştir.

    Verginin Ödeme Zamanı:

    Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ).

     E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler ise eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

     Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet bankacılığı dahil) yapılabilir.

   

Beyannameler

      Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paraya vergi denir. Devletin vergi toplamasındaki amaç kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamaktır. Vergi, zorunlu ve karşılıksızdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur. Gerekli üretim faktörlerini sağlarken kamu fonlarını kullanır.

Bu nedenle ekonominin kayıt altına alınması, planlanması, denetlenip geliştirilmesi, vergi adaleti ve dengeli gelir dağılımının sağlanması açısından muhasebenin önemi büyüktür.

     Vergi mükellefin beyanına göre vergi dairesine ödenir. Beyan yazılı olacağı Vergi Usul Kanununda açıkca bildirilmiş olup, beyan, beyannameler yardımıyla vergi dairesine verilecektir.

    Vergi Usul Kanununda yer alan beyannameler aşağıdaki gibidir.

    1.  Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV Beyannamesi)

    2. Muhtasar Vergisi Beyannamesi

3. Geçici Vergi Beyannamesi

4. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

    5. Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

    6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

    1. Katma Değer Vergisi Beyannamesi:

      Katma Değer Vergisi , yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim
alanın, teslim edene ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir.
Katma değer vergisinin kısa adı. “KDV” dir.

   2. Muhtasar Vergisi Beyannamesi:

    Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).
Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır.

KAPAT
Yandex.Metrica