Şu anda "Defterler" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

DEFTER TASDİK SÜRELERİ

    TTK’da tutulması gereken ticari defterlerin, kullanılmaya başlanmadan önce tasdik edilmesi gerektiği belirtilip, herhangi bir tasdik zamanı belirtilmemiştir. (Madde 69)

VUK’da ise tutulması gereken ticari defterler ile ilgili olarak bazı tasdik zamanları belirlenmiştir.(Madde 221-222) Buna göre;,

<<<Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, (Hesap dönemi bir takvim yılı olanlar Aralık ayı içinde)

<<<Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

<<< Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler ; işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

<<<Tasdike tabi defterlerin dolması, dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce

<<<Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca belirlenenler bu dönemin ilk ayı içinde Ticari defterleri ile ilgili olarak tasdik işlemini yaptırmak zorundadırlar. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler, aynı deftere ikinci bir tasdik işlemi yaptırdıklarından bu işlem ARA TASDİK ya da TASDİK YENİLEME olarak isimlendirilir.
(VUK madde 222)

Tasdik Yeri (VUK madde 223)
Ticari defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini yapanlar tarafından tasdik edilir.

     Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

                                          Tasdik Şekli (VUK madde 225)
<<<Ciltli defterlerin tasdik sırasında sayfalarının sıra numarası ile kesintisiz devam ettiğine bakılarak her bir sayfa tasdik makamının resmi mührü ile mühürlenir.

<<< Müteharrik yapraklı (Bilgisayarın yazıcısından alınan, kenarları delikli, birbirine ekli devamlı sayfalar) yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilenler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler.

Tasdik ettirilmiş müteharrik sayfalar bittiği taktirde yeni sayfalar kullanılmadan önce tasdik ettirilmelidir. Bu yeni sayfalar tasdik makamı tarafından, eski sayfaları izleyecek şekilde numaralandırılır, ilave yaprakların sayısı, ilk tasdik şerhinin altına kaydedilip tasdik edilir.

Tasdik edilmiş yevmiye defteri örneği:

Defter Tasdiki Bilgi Formu

Tasdik edilen defter ile ilgili ayrıntılı açıklamayı kapsayan bir formdur.(Şekil 1.6)  VUK’ un 224. maddesi; defter tasdiki yapan makamın (noterlerin, anonim şirket ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında Ticaret Sicil memurlarının) tasdik şerhini yani tasdikle ilgili ayrıntılı açıklamaları defterin birinci sayfasına yapmalarını ve bu  açıklamalarının içeriğinin şu bilgilerden oluşmasını hüküm altına almıştır.
Defter sahibinin
· Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz adı (Müessesenin, varsa herkes tarafından bilinen unvanı da ayrıca ilave olunur)
· Tüzel kişilerde unvanı
. İş adresi
. İş veya meslekin nev’i
. Defterin nev’i
. Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu
. Defterin kullanılacağı hesap dönemi
. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi
. Tasdik tarihi
. Tasdik numarası
. Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası.

İşletme Defteri

        İşletme Hesabı Defteri:

           Tanımı: İşletmeler,  1.sınıf işletmeler ve 2.sınıf işletmeler olarak iki kısımda incelenir. 1.Sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarlar. Tutmak zorunda oldukları defterler yevmiye, defteri kebir ve envanter defteridir. İkinci sınıf tacirler işe işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Tutmak zorunda oldukları defterler işletme hesabı defteridir.

            Düzeni: İşletme defterinin sol kısmında GİDERLER yer alır. Giderler kısmında dönem başı mal mevcudu ile satın alınan mallar ile ödenen ücret ve diğer giderler(işçi ücreti,elektrk,su,doğal gaz…vs) yer alır.

****Gider kısmına borç ve alacaklar kaydedilmez. Ayrıca satın alınan duran varlık bedelleri gider olarak kaydedilmez sadece alınan duran varlıkların KDV si gider olarak yazılabilir.

     

Aşağıda işletme defterinin gider kısmı gösterilmektedir.

GİDER                           İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Emtia(Mal) Bedeli İndirilecek Katma Değer Vergisi TOPLAM
Dönem başı stok
TOPLAM(YEKÜN)

 

İşletme defterinin GELİR kısmında ise satılan mal veya hizmet bedelleri ile bunlara ilişkin hesaplanan KDVler, alınan ücret ve diğer giderler ve dönem sonu stok kaydedilir.

GELİR                      İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Verilen Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Alınan Ücret ve Diğer Giderler Satılan Emtia(Mal) Bedeli Hesaplanan Katma Değer Vergisi TOPLAM
Dönem sonu stok
TOPLAM(YEKÜN)

Envanter Defteri

       Envanter; saymak, ölçmek, tartmak ve degerlemek suretiyle isletmenin bilanço günündeki varlık ve borçlarını kesin ve ayrıntılı olarak saptama islemidir. Envanter islemleri muhasebe içi ve muhasebe dısı olmak üzere iki asamada gerçeklestirilir.

Önce muhasebe dısı envanter yapılır. Muhasebe dısı envanter ile, fiziki varlıklar sayılmak, ölçülmek, tartılmak suretiyle tek tek kontrol edilir. Tüm hesaplar degerlemeye tabi tutularak bilanço günündeki degerine getirilir.

Muhasebe dısı envanterin sonucunda yapılan kayıtlara da muhasebe içi envanter denilmektedir. Muhasebe içi envanterin son asamasında isletmenin o döneme ait karı veya zararı tespit edilir.

        Defter tutan tacirlerin belirli bir tarihte sahip oldukları varlık ve kaynakların sayımını yaparak ticari defterlerini bu sayım sonuçlarına göre denkleştirmelerine envanter işlemleri denir. Defterlere yapılan bu denkleştirme kayıtlarına envanter kayıtları denir. Envanter kayıtlarından sonra işletmenin “Kâr mı yoksa zarar mı?” ettiği rakamlar ile ortaya dökülür.

   Envanter Defteri Şekli Örneği:

         envanter defteri

Yevmiye defterine maddeler halinde yapılan kayıtlar daha sonra buradan büyük deftere geçirilir. Büyük defterde, hesaplar bir tasnife, sınıflandırmaya tabi tutulurlar. Yevmiye defterine maddeler halinde kaydedilen tüm hesaplar, defteri kebirde O hesaplar için ayrılan sayfaya kaydedilir. Yevmiye defterinde borçlandırılan hesap, defteri kebirde de borçlu tarafa, yevmiye defterinde alacaklandırılan hesap ise defteri kebirde de alacaklı tarafa kaydedilir. Defteri kebirin sekli asagıdaki gibidir;

       Büyük Defter, yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. (TTK Madde 71, VUK Madde 184)

        Büyük defter muhasebenin sınıflandırma fonksiyonunu yerine getiren defterdir. Büyük defterlerden elde edilen rakamlar diğer muhasebe dokümanları için birer kaynak niteliği de taşır. Dolayısıyla büyük defter kayıtlarının muhasebenin sağlıklı yürümesi açısından tutulmasının gerekliliği gayet açıktır. Teknolojinin de yardımı ile büyük defterler, tutulması kolay, işlevli defter halini almıştır.

         Büyük defterdeki hesabın en az aşağıdaki özellikleri taşıması zorunludur, (VUK
Md.69, Md.182)
<<< Hesap ismi
<<< Yevmiye defteri tarihi,
<<< YevmiyBorçlu ve alacaklı tutarlar,
<<< Açıklamae defteri madde numarası,

Defter i Kebir büyük defter şekli

    Düzenlenmiş Defteri Kebir Örneği:

                                                          KASA HESABI
BORÇ                                                                                                                    ALACAK
Tarih No Açıklama Lira Tarih No Açıklama Lira
1.1.1982

15.1.19821

4Sermaye olarak yatırılan

Mal bedeli olarak tahsil olunan250.000

15.0005.1.1982

10.1.19822

3Mal bedeli olarak ödenen

Demirbaş bedeli olarak ödenen120.000

5.000

   Muhasebe uygulamalarında kolaylık sağlamak için aşağıdaki şekil benimsenmiştir.

Defteri kebir büyük defter şekli

      Günümüzde teknolojik gelişmeler nedeniyle defter kayıtları bilgisayar ortamında yapıldığından yazma işlemleri de bilgisayar yazıcıları aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgisayar, işlemlerin yapılış sırasını, tarih ve yevmiye numarasını doğru bir şekilde aktarma, olabilecek hataları da zamanında çözümleme gibi kolaylıklar getirmiştir.

        Yevmiye defterine kaydedilen her işlem mutlaka defteri kebire aktarılması gerekir. Bilgisayarlı muhasebe uygulamalarında muhasebe fişlerine kayıt yapılmakta, veritabanı sayesinde işlemler bu fişlerden yevmiye defterine, defteri kebire ve temel mali tablolara otomatik olarak kaydedilmektedir.

        Yevmiye defterine yapılan işlemin defteri kebire nasıl aktarıldığını görelim:

      Örnek: OKUYUCU Ticaret işletmesi 15/03/2009 tarihinde 5000 TL nakit sermaye ile işe başlamıştır.

     Yevmiye (Günlük Defter)Kaydı:

 1 ——————15/03/2009              ———-
100 Kasa Hesabı
500 Sermaye Hesabı
Sermaye olarak konulan…..
 Borç
5000
  Alacak

5000

    Defteri Kebir(Büyük Defter) Kaydı:

                Yevmiye defterine baktığımızda, 100 Kasa hesabının 100 TL borçlandığını görüyoruz. Borç kısmında 5000 TL yazılmıştır. Defteri kebire aktarılmasını kolaylaştırmak için kırmızı renkte gösterilmiştir. Uygulamada bu şekilde renkli gösterilmemektedir. Defteri kebirde de aşağıdaki şekilde defteri kebirin sol kısmı ,, yevmiye defterinin borç kısmına eşittir. 5000 TL yazılmıştır.

              Yevmiye defterinde tüm hesaplar yer alırken, defteri kebirde her hesap için defteri kebir hesabı açılır.

Borc    100- Kasa Hesabı    Alacak

     5000  

Borc   500-Sermaye Hesabı  Alacak

  5000

Yevmiye Defteri

        Ticari işlemlerin belgelerden faydalanarak tarih sırası ile, maddeler halinde kaydedildiği deftere yevmiye defteri (günlük defter) denir. Yevmiye defterine yapılan her kaydın mutlaka bir belgesi olmalıdır. Belgesi olmayan hiçbir işlem kaydedilemez.

        Yevmiye defterine ilk olarak yeni işe başlayan işletmelerde açılışbilançosu, eskiden beri işe devam eden işletmelerde önceki dönem sonu bilançosunda yer alan bilgiler esas alınarak açılış kaydı yapılır. Böylece hesaplar açılmış olur.

       Açılış kaydından sonra yapılan parasal işlem ve olaylar tarih sırası ile deftere kaydedilir. Deftere kayıt yapılırken hata olursa muhasebe kurallarına göre düzeltme yapılır. Silme, karalama, sayfa koparma kesinlikle yasaktır ve cezai müeyyidelere tabidir.

       Yanlış yazılan rakam veya yazının üzeri okunacak şekilde tek çizgi ile çizilir ve üzerine ya da yanına doğrusu yazılır. Yevmiye defteri ciltli ya da yapraklı olabilir. Kullanılmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir. Aksi halde tutulan defter kanunen geçerli sayılmaz.

        İşlemlerin defterlere günü gününe kaydedilmesi esas olmakla birlikte en geç 10 gün
içinde deftere kayıt yapılmalıdır. Kayıtlarını muhasebe fişine dayanarak yürüten işletmelerde
en geç 45 gün içinde deftere kayıt yapılmalıdır.

        Yevmiye defteri;
<<<<Türk Ticaret Kanunu’na göre ait olduğu yıldan başlayarak 10 yıl,
<<<<Vergi Usul Kanunu’na göre izleyen yıldan başlayarak 5 yıl süre ile
saklanmalıdır.

        Yevmiye Defterinin Şekli:

    ** Muhasebe anlatımını kolaylaştırmak için aşağıdaki şekil okullarda yaygın kullanılır

——————  TARİH          ———-  Borç   Alacak

Uygulamada Tasdik Edilmiş Yevmiye Defteri Örneği:(www.megep.meb.gov.tr )

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamalarında İşlenmiş Yevmiye Defteri(yakından)

yevmiye defteri şekli

Yevmiye defterine kaydedilen islemlerin her birine yevmiye maddesi denmektedir. Maddeyi baslatan çizgilerin arasına islemin kayda alındıgı tarih yazılır. Bir maddenin kapanısını gösteren çizgiler izleyen maddenin açılısını belirtir. Yevmiye defterinin ilk maddesi, dönem bası (açılıs) bilançosudur.Bu maddeye açılıs maddesi denilmektedir. Yevmiye maddeleri ÜÇ çesit olabilir. Bunlar;

      - Basit madde
- Bilesik madde
- Karma madde

Basit Madde:

         Bir hesabın borçlu bir hesabın alacaklı oldugu madde türüdür.

         Örnek:

Yevmiye
madde Numarası
——————TARİH——————-
KASA HESABIBANKALAR HESABI
Açıklama
 Borç
XXX
AlacakXXX

          Bileşik Madde:Birden fazla borçlu hesaba karsılık tek hesabın alacaklı oldugu ya da tek hesabın borçlanmasına karsılık birden fazla hesabın alacaklandıgı madde türüdür.

           Örnek 1: Birden fazla BORÇLU hesaba karsılık tek hesabın ALACAKLI olduğu yevmiye maddesi

Yevmiye
madde Numarası
——————TARİH——————-
TİCARİ MALLAR HESABI
İNDİRİLECEK KDV HESABIBANKALAR HESABI
BİLEŞİK MADDE ÖRNEK YEVMİYE KAYDI
 Borç
XXX
XXX
AlacakXXX

      Örnek 1: Birden fazla ALACAKLI hesaba karsılık tek hesabın BORÇLU olduğu yevmiye maddesi

Yevmiye
madde Numarası
——————TARİH——————-
KASA HESABI
YURT İÇİ SATIŞLAR HS
HESAPLANAN KDV HESABI
BİLEŞİK MADDE ÖRNEK YEVMİYE KAYDI
 Borç
XXX
AlacakXXX
XXX

Karma Madde: Birden fazla borçlu hesaba karsılık, birden fazla alacaklı hesabın oldugu madde
türüdür. Örnegin; açılıs ve kapanıs maddeleri karma madde seklinde yevmiye defterine kaydedilir.

Örnek:

Yevmiye
madde Numarası
——————TARİH——————-
TİCARİ MALLAR HESABI
İNDİRİLECEK KDV HESABI
KASA HESABI
BANKALAR HESABI
 Borç
XXX
AlacakXXX
XXX

Tutulması Zorunlu Defterler

Tutulması Zorunlu Olan Defterler:

  Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. (VUK madde 176) Her sınıfın defter tutma şekli ve tutmuş olduğu defterler birbirinden farklıdır.
Buna göre;
Birinci sınıf tüccarlar Bilanço esasına göre,(Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri)
İkinci sınıf tüccarlar ise İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.(işletme defteri)

Birinci Sınıf Tacirler ve Tutması Gereken Defterler:

  Bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları
Vergi Usul Kanunumuzun 177. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

   1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık satış tutarları, 96.000.YTL veya 130.000. YTL yi aşanlar,
2-Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde eldeettikleri gayri safi iş hasılatı 52.000.YTL yi aşanlar,
3-  1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralıbentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 96.000.YTL’ yi aşanlar,
4- Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.)
5- Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.)
6- Kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler

İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler:

    İkinci sınıf tacirler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.(V.U.K md 178)

     1- 177. maddede yazılı olanların dışında kalanlar;
2-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre deftertutmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilenler.
3- Yeni işe başlayan tüccarlar iş hacimleri, yani alım satım ölçüleri belli oluncaya kadar ikinci sınıf tacir sayılırlar.

Defter Tutmayacaklar

   Muhasebedeki tüm işlemler, objektif belgelere dayanarak gerekli defterlere kaydedilmesi gerekir.
Defterlere kayıt edilmeyen hiç bir işlem geçersizdir.

Defter tutma sorumluluğu tacirin en önemli sorumluluklarından biridir. Defter tutma aynı zamanda muhasebenin bilgi verme veya bilgi üretme fonksiyonunun göstergesidir.

Defterler vergi uygulamalarına ve de vergi dairesi tarafından denetime de yardımcı olmaktadır.

  Vergi Usul Kanununa göre mükelelfler aşağıdaki amaçları sağlayacak şekilde defter tutmak zorundadır.

  1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek,

  2. Vergi ile ilgili faaliyet sonuçlarını ve işlemlerini belli etmek,

  3. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek.

  4. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

     Türk Ticaret Kanununda ise defter tutmanın amaçları şöyle sıralanmıştır.

  1. Ticari işletmelerin ekonomik ve mali durumunu tespit etmek,

  2. Borç ve alacak ilişkilerini incelemek,

  3. Her iş yılı içinde elde edilen sonuçları yani kârı veya zararı tespit etmek.

    Muhasebede kullanılan defterler Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda yer alan defter ve belgeler olarak 2 grupta toplanmıştır.

   Defter tutma olayını bir de defter tutan kişi yönünden ele alırsak; Ticari defterlerini
ticari belgelere dayanarak yasaların istediği şekilde tutan bir işletme sahibi, defterde yer alan
kayıtlara bakmak suretiyle ;

İşletmesinin kar-zarar durumunu öğrenir,
Satacağı malların maliyet fiyatını, dolayısıyla satış fiyatını bilir,
İşletmesi ile ilişkisi olan kişilerle, arasındaki borç alacak tutarlarının ne olduğunu öğrenir,
Devletine ödeyeceği vergi tutarını bilir,
İstatistiksel bilgi elde eder,
Önceki dönemlerle içinde bulunduğu dönemi karşılaştırma imkanı bulabileceğinden işletmesinin verimini arttırıcı kararlar alır,
Anlaşmazlık durumunda bu defter ve belgelerini ispat aracı olarak gerekli mercilere sunar.

  Defter Tutacaklar:
Ticaret ve sanat erbabı, Ticaret şirketleri,İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Serbest meslek sahipleri, Çiftçiler.

  Defter Tutmayacaklar:VUK ‘un 173. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar ticari defter tutmak zorunda değillerdir.
Gelir vergisinden muaf olan esnaf, Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, Gelir vergisi kanunumuza göre kazançları basit usulde tespit edilenler, Kurumlar vergisinden muaf olan ;İktisadi kamu müesseseleri ile Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutmak zorunda değildirler.

  Tutulması Zorunlu Olan Defterler:

  Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. (VUK madde 176) Her sınıfın defter tutma şekli ve tutmuş olduğu defterler birbirinden farklıdır.
Buna göre;
Birinci sınıf tüccarlar Bilanço esasına göre,
İkinci sınıf tüccarlar ise İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Birinci Sınıf Tacirler ve Tutması Gereken Defterler:

  Bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları
Vergi Usul Kanunumuzun 177. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

   1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık satış tutarları, 96.000.YTL veya 130.000. YTL yi aşanlar,
2-Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde eldeettikleri gayri safi iş hasılatı 52.000.YTL yi aşanlar,
3-  1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralıbentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 96.000.YTL’ yi aşanlar,
4- Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.)
5- Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.)
6- Kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler

İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler:

    İkinci sınıf tacirler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.(V.U.K md 178)

     1- 177. maddede yazılı olanların dışında kalanlar;
2-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre deftertutmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilenler.
3- Yeni işe başlayan tüccarlar iş hacimleri, yani alım satım ölçüleri belli oluncaya kadar ikinci sınıf tacir sayılırlar.

 

Defter Tutacaklar

Muhasebedeki tüm işlemler, objektif belgelere dayanarak gerekli defterlere kaydedilmesi gerekir.
Defterlere kayıt edilmeyen hiç bir işlem geçersizdir.

Defter tutma sorumluluğu tacirin en önemli sorumluluklarından biridir. Defter tutma aynı zamanda muhasebenin bilgi verme veya bilgi üretme fonksiyonunun göstergesidir.

Defterler vergi uygulamalarına ve de vergi dairesi tarafından denetime de yardımcı olmaktadır.

  Vergi Usul Kanununa göre mükelelfler aşağıdaki amaçları sağlayacak şekilde defter tutmak zorundadır.

  1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek,

  2. Vergi ile ilgili faaliyet sonuçlarını ve işlemlerini belli etmek,

  3. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek.

  4. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

     Türk Ticaret Kanununda ise defter tutmanın amaçları şöyle sıralanmıştır.

  1. Ticari işletmelerin ekonomik ve mali durumunu tespit etmek,

  2. Borç ve alacak ilişkilerini incelemek,

  3. Her iş yılı içinde elde edilen sonuçları yani kârı veya zararı tespit etmek.

    Muhasebede kullanılan defterler Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda yer alan defter ve belgeler olarak 2 grupta toplanmıştır.

   Defter tutma olayını bir de defter tutan kişi yönünden ele alırsak; Ticari defterlerini
ticari belgelere dayanarak yasaların istediği şekilde tutan bir işletme sahibi, defterde yer alan
kayıtlara bakmak suretiyle ;

İşletmesinin kar-zarar durumunu öğrenir,
Satacağı malların maliyet fiyatını, dolayısıyla satış fiyatını bilir,
İşletmesi ile ilişkisi olan kişilerle, arasındaki borç alacak tutarlarının ne olduğunu öğrenir,
Devletine ödeyeceği vergi tutarını bilir,
İstatistiksel bilgi elde eder,
Önceki dönemlerle içinde bulunduğu dönemi karşılaştırma imkanı bulabileceğinden işletmesinin verimini arttırıcı kararlar alır,
Anlaşmazlık durumunda bu defter ve belgelerini ispat aracı olarak gerekli mercilere sunar.

  Defter Tutacaklar:
Ticaret ve sanat erbabı, Ticaret şirketleri,İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Serbest meslek sahipleri, Çiftçiler.

  Defter Tutmayacaklar:VUK ‘un 173. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar ticari defter tutmak zorunda değillerdir.
Gelir vergisinden muaf olan esnaf, Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, Gelir vergisi kanunumuza göre kazançları basit usulde tespit edilenler, Kurumlar vergisinden muaf olan ;İktisadi kamu müesseseleri ile Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutmak zorunda değildirler.

  Tutulması Zorunlu Olan Defterler:

  Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. (VUK madde 176) Her sınıfın defter tutma şekli ve tutmuş olduğu defterler birbirinden farklıdır.
Buna göre;
Birinci sınıf tüccarlar Bilanço esasına göre,
İkinci sınıf tüccarlar ise İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Birinci Sınıf Tacirler ve Tutması Gereken Defterler:

  Bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları
Vergi Usul Kanunumuzun 177. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

   1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık satış tutarları, 96.000.YTL veya 130.000. YTL yi aşanlar,
2-Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde eldeettikleri gayri safi iş hasılatı 52.000.YTL yi aşanlar,
3-  1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralıbentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 96.000.YTL’ yi aşanlar,
4- Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.)
5- Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.)
6- Kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler

İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler:

    İkinci sınıf tacirler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.(V.U.K md 178)

     1- 177. maddede yazılı olanların dışında kalanlar;
2-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre deftertutmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilenler.
3- Yeni işe başlayan tüccarlar iş hacimleri, yani alım satım ölçüleri belli oluncaya kadar ikinci sınıf tacir sayılırlar.

 

Defter Tutma

   Muhasebedeki tüm işlemler, objektif belgelere dayanarak gerekli defterlere kaydedilmesi gerekir.
Defterlere kayıt edilmeyen hiç bir işlem geçersizdir.

Defter tutma sorumluluğu tacirin en önemli sorumluluklarından biridir. Defter tutma aynı zamanda muhasebenin bilgi verme veya bilgi üretme fonksiyonunun göstergesidir.

Defterler vergi uygulamalarına ve de vergi dairesi tarafından denetime de yardımcı olmaktadır.

  Vergi Usul Kanununa göre mükelelfler aşağıdaki amaçları sağlayacak şekilde defter tutmak zorundadır.

  1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek,

  2. Vergi ile ilgili faaliyet sonuçlarını ve işlemlerini belli etmek,

  3. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek.

  4. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

     Türk Ticaret Kanununda ise defter tutmanın amaçları şöyle sıralanmıştır.

  1. Ticari işletmelerin ekonomik ve mali durumunu tespit etmek,

  2. Borç ve alacak ilişkilerini incelemek,

  3. Her iş yılı içinde elde edilen sonuçları yani kârı veya zararı tespit etmek.

    Muhasebede kullanılan defterler Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda yer alan defter ve belgeler olarak 2 grupta toplanmıştır.

   Defter tutma olayını bir de defter tutan kişi yönünden ele alırsak; Ticari defterlerini
ticari belgelere dayanarak yasaların istediği şekilde tutan bir işletme sahibi, defterde yer alan
kayıtlara bakmak suretiyle ;

İşletmesinin kar-zarar durumunu öğrenir,
Satacağı malların maliyet fiyatını, dolayısıyla satış fiyatını bilir,
İşletmesi ile ilişkisi olan kişilerle, arasındaki borç alacak tutarlarının ne olduğunu öğrenir,
Devletine ödeyeceği vergi tutarını bilir,
İstatistiksel bilgi elde eder,
Önceki dönemlerle içinde bulunduğu dönemi karşılaştırma imkanı bulabileceğinden işletmesinin verimini arttırıcı kararlar alır,
Anlaşmazlık durumunda bu defter ve belgelerini ispat aracı olarak gerekli mercilere sunar.

  Defter Tutacaklar:
Ticaret ve sanat erbabı, Ticaret şirketleri,İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Serbest meslek sahipleri, Çiftçiler.

  Defter Tutmayacaklar:VUK ‘un 173. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar ticari defter tutmak zorunda değillerdir.
Gelir vergisinden muaf olan esnaf, Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, Gelir vergisi kanunumuza göre kazançları basit usulde tespit edilenler, Kurumlar vergisinden muaf olan ;İktisadi kamu müesseseleri ile Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutmak zorunda değildirler.

  Tutulması Zorunlu Olan Defterler:

  Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. (VUK madde 176) Her sınıfın defter tutma şekli ve tutmuş olduğu defterler birbirinden farklıdır.
Buna göre;
Birinci sınıf tüccarlar Bilanço esasına göre,
İkinci sınıf tüccarlar ise İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Birinci Sınıf Tacirler ve Tutması Gereken Defterler:

  Bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları
Vergi Usul Kanunumuzun 177. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

   1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık satış tutarları, 96.000.YTL veya 130.000. YTL yi aşanlar,
2-Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde eldeettikleri gayri safi iş hasılatı 52.000.YTL yi aşanlar,
3-  1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralıbentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 96.000.YTL’ yi aşanlar,
4- Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.)
5- Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.)
6- Kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler

İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler:

    İkinci sınıf tacirler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.(V.U.K md 178)

     1- 177. maddede yazılı olanların dışında kalanlar;
2-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre deftertutmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilenler.
3- Yeni işe başlayan tüccarlar iş hacimleri, yani alım satım ölçüleri belli oluncaya kadar ikinci sınıf tacir sayılırlar.

KAPAT
Yandex.Metrica