Şu anda "Hesaplar" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

7/B Maliyet Seçeneği

        Ek mali tablo düzenlemek zorunda olmayan ticaret işletmeleri, küçük hizmet işletmeleri ve küçük üretim işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular.

Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamul maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır.

          Yıllık satış tutarı ve bilanço aktif tutarı her yıl maliye bakanlığının belirlediği tutarı geçen üretim ve hizmet işletmelerin 7/A seçeneğini kullanmak zorunda olduğunu söylemiştik. Bu tutarın altında olan üretim ve hizmet işletmeleri isterlerse 7/A Seçeneğini isterlerse 7/B Seçeneğini kullanabilirler. Ticaret işletmelerinin yıllık satış tutarı ve bilanço aktif tutarı ne olursa olsun ister 7/A Seçeneğini isterlerse 7/B Seçeneğini kullanabilirler.

          7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır. Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:
790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret ve Giderleri
792 Memur Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799 Üretim Maliyet Hesabı

      7/B Seçeneğinde Hesapların İşleyişi:

      7/B Seçeneğinde hesaplar çeşit esasına göre bölümlenmiştir. Giderler 7/B Seçeneğinde 7/A seçeneğinde olduğu gibi fonksiyon esasına göre kaydedilmez. Giderin çeşidi önemlidir.

Örneğin 7/A Seçeneğinde , yönetim bölümüne ait bir taşıt için 5000 TL, pazarlama bölümüne ait taşıt için ise 6000 TL amortisman hesaplanmış olsun. İşletme 7/A Seçeneğini kullanacaksa , fonksiyon yani bölüm esasına göre gideri kaydetmelidir. Yani Yönetim bölümüne ait taşıt için ayrılan amortisman tutarı 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına, Pazarlama bölümüne ait taşıt için ayrılan amortisman tutarı 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına kaydedilir.

İşletme eğer 7/B Seçeneğini kullanıyor ise pazarlama veya yönetim bölümüne bakılmaksızın giderin özüne yani çeşidine bakılır. Gider sonuçta bir amortisman gideridir. Bölüm ayrımı yapılmaksızın bir işletmedeki toplam amortisman gideri 2 ayrı hesap yerine bir hesapta toplanır. yani 796 Amortismanlar ve Tükenme Payları hesabına 11000(5000+6000) TL kaydedilir.

7/B Maliyet Hesapları ile Yansıtma, bilanço ve gelir tablosu arasındaki ilişki tablosu

7/A Maliyet Seçeneği ve Hesapların İşleyişi

         7/A Seçeneği fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Yani bu seçenekte giderin çeşidi değil ait olduğu bölüm önemlidir. Örneğin yönetim bölümünde çalışan bir işçiye ödenecek ücret 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına, pazarlama bölümünde çalışan bir işçiye ödenecek ücret ise 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına kaydedilir. Kısacası gider hangi departmanla ilgili ise o departmana karşılık gelen hesaba kaydedilmelidir.

      7/A Seçeneği üretim ve hizmet işlemlerinden yıllık aktif toplamı ve bilanço aktif toplamı maliye bakanlığının her yıl belirlediği tutarı aşan işletmeler için zorunludur. Eğer yıllık aktif toplamı ve bilanço aktif toplamı bu tutarın altında ise bu seçeneği kullanmaya mecbur değildirler. Ama isterlerse bu seçeneği kullanabilirler.

      7/A Seçeneğinde yer alan hesaplar ile 7/B Seçeneğinde yer alan hesaplar birbirinden farklıdır. Yalnız yıl içinde kayıtlarını 7/B Seçeneğine göre yapan işletmeler yıl sonunda tekrar gider çeşitlerini çeşitli yöntemlerle fonksiyon esasına göre düzenlemek zorundadırlar.

       Büyük ve orta büyüklükteki üretim ve hizmet işletmeleri için özellikle zorunlu olarak önerilen 7/A seçeneğinde; giderler, esas defterlerde fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Eş zamanlı kayıt yönteminin kullanılması önerilen bu uygulamada, giderler yapıldıkları anda ilgili defter-i kebir hesaplarına “Fonksiyon Esasına” göre kaydedilirken, söz konusu giderler aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir.

Gider çeşitlerinin izleneceği yardımcı defter kayıtlarının, giderlerin ait oldukları gider yerlerini de gösterecek şekilde tutulması durumunda, yöntem amacına uygun biçimde yürütülmüş olacaktır. Bu kayıt yönteminde; giderler eş zamanlı olarak aynı anda hem fonksiyonlarına, hem çeşitlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlendiğinden; muhasebe kayıtlarının azaltılmasına ve her kademenin üretim ve hizmet maliyetlerinin belli bir düzen içinde oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

      7/A Seçeneğinde yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir:

 • 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
 • 701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
 • 710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
 • 711 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
 • 712 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Farkları
 • 713 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
 • 720 Direkt İşçilik Giderleri
 • 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları
 • 723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları
 • 730 Genel Üretim Giderleri
 • 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
 • 733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
 • 734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
 • 740 Hizmet Üretim Maliyeti
 • 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
 • 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
 • 750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
 • 751 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hes
 • 752 Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
 • 760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
 • 761 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs
 • 762 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
 • 770 Genel Yönetim Giderleri
 • 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
 • 780 Finansman Giderleri
 • 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 782 Finansman Giderleri Fark Hesabı

      7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının Yansıtma, Sonuç ve Bilanço Hesaplarıyla İlişkisi

Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Gider Hesapları

        Gider hesapları, gelir hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6. grubunda yer alır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan gider hesapları verilmiştir.

İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tablosu hesaplarına, yansıtma hesapları aracılığıyla devrederler. Aşağıda önce Gelir tablosunda yer alan 6 ile
başlayan gider hesaplarını ve devamında dönem içerisinde kullanacağınız 7 ile başlayan gider hesaplarını ve işleyişini inceleyiniz.

        61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

610. SATIŞTAN İADELER (-)
611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612. DİĞER İNDİRİMLER (-)

            62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

            63 Grubunda yer alan hesaplara yıl içinde kayıt yapılamaz. 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) hesabı, 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabı ve 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) hesabına yıl içinde kayıt yapılır. Yıl sonunda yansıtma hesapları aracılığıyla bu hesaplara kaydedilir.

   65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
656- KAMBİYO ZARARLARI (-)
657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLAR
659- DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

        66 Grubunda yer alan hesaplara yıl içinde kayıt yapılamaz. 780 Finansman Giderleri ve 797 Finansman Giderleri hesapları yıl sonunda bu hesaplara devredilerek kapatılır.

68 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
689. DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

     Gelir Tablosu

01.01.200.. – 31.12.200.. DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
GELİR TABLOSU
    200..   200..
     A- BRÜT SATIŞLAR
         1- YURTİÇİ SATIŞLAR
         2- YURTDIŞI SATIŞLAR
         3- DİĞER GELİRLER
     B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
         1- SATIŞTAN İADELER (-)
         2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)
         3- DİĞER İNDİRİMLER (-)
     C- NET SATIŞLAR
     D- SATIŞLARIN MALİYETİ
         1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
         2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-)
         3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
         4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
     E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
         1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
         2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
         3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
  FAALİYET KARI VEYA ZARARI
     F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
         1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
         2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
         3- FAİZ GELİRLERİ
         4- KOMİSYON GELİRLERİ
         5- KONUSU OLMAYAN KARŞILIKLAR
         6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
         7- KAMBİYO KARLARI
         8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
         9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
     G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)
         1- KOMİSYON GİDERLERİ
         2- KARŞILIK GİDERLERİ
         3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
         4- KAMBİYO ZARARLARI
         5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ
         6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
     H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
         1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
         2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
     I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
         1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
         2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
     J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
         1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
         2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
         3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
  OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI
     K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
         YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)
  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları

    Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları Aşağıdaki gibidir.

         60 BRÜT SATIŞLAR
600. YUR İÇİ SATIŞLAR
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642. FAİZ GELİRLERİ
643. KOMİSYON GELİRLERİ
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646- KAMBİYO KARLARI
647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

          64 Grubunda yer alan gelir hesapları işletmenin asıl faaliyet gelirleri(satışlar vb) dışındaki ve sık sık ortaya çıkan OLAĞAN gelirlerin izlendiği hesaplardır.

67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

           67 Grubunda yer alan gelir hesapları işletmenin asıl faaliyet gelirleri  dışındaki ve sık sık ortaya çıkmayan OLAĞAN  DIŞI gelirlerin izlendiği hesaplardır.

          Hesapların İncelenmesi

           60 BRÜT SATIŞLAR:

               Bu grup işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili müşterilerine olan mal satışlarının izlendiği gruptur. Bu grup işletmenin asıl faaliyet gelirleridir de denilebilir.

               Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

                600. YUR İÇİ SATIŞLAR
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR:

          Bu grup işletmenin asıl faaliyet konusu dışında yani 60 Brüt satışlar grubuna girmeyen işlemler nedeniyle ve Mutad(Olağan) olarak işletmenin karşısına çıkan gelirlerinin izlendiği hesap grubudur.

               Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

              640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642. FAİZ GELİRLERİ
643. KOMİSYON GELİRLERİ
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646- KAMBİYO KARLARI
647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

           67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

              Bu grup, işletmenin asıl faaliyet konusu dışında ve sık sık ortaya çıkmayan giderlerin izlendiği hesap grubudur.

              Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

             671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

ÖZ KAYNAKLAR

   Öz kaynaklar, bilançonun pasifinde yer alan ve ortakların işletme varlıkları üzerindeki hakkını gösteren sermaye ile taahhüt aşamasındaki öz sermayesini, sermaye yedeklerini ve kar yedeklerini gösteren hesap sınıfıdır.

   Öz kaynak hesaplarına ilk kayıt hesabın alacağına yapılır(Pasif düzenleyici hesap haric). Artışlar hesabın alacağına azalışlar ise hesabın borcuna yapılır.

    Bu hesap sınıfında yer alan hesap grupları ve defteri kebir hesapları aşağıdaki gibidir.

    5. Öz Kaynaklar ——-Hesap Sınıfı

      50 Ödenmiş Sermaye

          500 Sermaye Hesabı
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı(-)

      52 Sermaye Yedekleri

      54 Kâr Yedekleri
540 Yasal Yedekler Hesabı
541 Statü Yedekleri Hesabı
542 Olaganüstü Yedekler Hesabı
548 Diger Kr Yedekleri Hesabı
549 Özel Fonlar Hesabı

      57 Geçmiş Yıllar Kârları
570 Geçmiş Yıllar Kârları

      58 Geçmiş Yıllar Zararları
580 Geçmiş Yıllar Zararları

      59 Dönem Net Kârı/Zararı
590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı

2 Duran Varlık Hesapları

     Bir yıldan daha uzun süre sonra tahsil edilecek alacaklar, tüketilecek stoklar,yararlanılacak pesin ödemelerle, bir yıldan daha uzun süre boyunca yararlanılacak maddive maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar duran varlıkları olusturur.

Tekdüzen Hesap Planında Duran Varlıklar asagıdaki gibi bölümlenmistir;
22 Ticari Alacaklar
23 Diger Alacaklar
24 Mali Duran Varlıklar
25 Maddi Duran Varlıklar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
28 Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
29 Diger Duran Varlıklar

   22 Ticari Alacaklar: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ve vadesi 1 yıldan daha uzun süren senetli veya senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

   220 Alıcılar Hesabı
221 Alacak Senetleri Hesabı
222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
229 Süpheli Ticari Alacaklar Karsılıgı Hesabı (-)

   23 Diğer Alacaklar: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olmayan ve vadesi 1 yıldan daha uzun süre olan senetli veya senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Bu gurupta yer alan hesaplar şunlardır.

   231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
232 İstiraklerden Alacaklar Hesabı
233 Baglı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
235 Personelden Alacaklar Hesabı
236 Diger Çesitli Alacaklar Hesabı
237 Diger Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
239 Süpheli Diger Alacaklar Karsılıgı Hesabı (-)

   24 Mali Duran Varlıklar: Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer alır. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar.

   240 Baglı Menkul Kıymetler Hesabı
241 Baglı Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
242 İştirakler Hesabı
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
244 İştirakler Sermaye Payları Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
245 Baglı Ortaklıklar Hesabı
246 Baglı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
247 Baglı Ortaklıklar Sermaye Payları Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
248 Diger Mali Duran Varlıklar Hesabı
249 Diger Mali Duran Varlıklar Karsılıgı Hesabı (-) yer alır.

    25 Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

   250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlen Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Tasıtlar Hesabı
255 Demirbaslar Hesabı
256 Diger Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Verilen Avanslar Hesabı

       26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Maddi olmayan duran varlıklar, fiziksel bir varlıgı olmayan ve isletmenin belli birsekilde yararlandıgı aktiflestirilen giderler ile bir kısım haklar ile isletmeye ticari bir fayda saglayan ayrıcalıklar veya üstünlüklerden olusur. Bu grupta asagıdaki hesaplar yer almaktadır;
260 Haklar Hesabı
261 Serefiye Hesabı
262 Kurulus ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
263 Arastırma ve Gelistirme Giderleri Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
267 Diger Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)
269 Verilen Avanslar Hesabı

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu grup içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesip borç kaydı ya da tahsili ilerki yıllarda yapılacak gelirlerden oluşur.  Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı

        29 Diğer Duran Varlıklar:Yukarıda sayılan duran varlıkların dısındaki varlıkların izlendigi gruptur. Grupta Şu hesaplar bulunmaktadır;
291 Gelecek Yıllarda indirilecek KDV Hesabı
292 Diger KDV Hesabı
293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
295 Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı
297 Diger Çesitli Duran Varlıklar Hesabı
298 Stok Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)
299 Birikmis Amortismanlar Hesabı (-)


Dönen Varlık Hesapları

       Dönen Varlıklar, bilançonun aktif tarafında yer alan hesap sınıfıdır. Dönen Varlıklar hesap sınıfında hesap grupları tanımlanmıştır. Tekdüzen hesap planında yer alan hesaplar bu hesap gruplarının altında defteri kebir hesabı olarak bölümlenmiştir.
I Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında Aşağıdaki hesap grupları yer alır

10 Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
12 Ticari Alacaklar
13 Diğer Alacaklar
15 Stoklar
17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
19 Diğer Dönen Varlıklar

        10 Hazır Değerler Grubu:

              Hazır değerler hesap grubu bilanço tarihi itibariyla, işletmenin kasasında ve banka hesaplarında tutulan nakit ve nakit benzeri varlıkların izlendiği gruptur. Bu varlıklar Nakit olabileceği gibi Yabancı Para da olabilmektedir.
Hazır Değerler Hesap Grubunda Aşağıdaki hesaplar yer almaktadır.

I DÖNEN VARLIKLAR
10 Hazır Değerler
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

         11 Menkul Kıymetler Grubu:

              İşletme nakit fazlalığını değerlendirmek amacıyla geçici bir süre ile hisse senedi, tahvil vs yatırım araçları ile yatırım yapabilir. İşte bu gibi kıymetler menkul kıymetler hesap grubunda izlenir.
Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

  1. DÖNEN VARLIKLAR
11 Menkul Kıymetler
110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
118 Diger Menkul Kıymetler Hesabı
119 Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)

         12 Ticari Alacaklar Hesap Grubu:

          Ticari Alacaklar hesap grubu, işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ticari alacaklar ile çeşitli nedenlerle tahsil edilemeyen ve tahsil edilmesi şüpheli olan alacaklarının izlendiği gruptur.
Bu grup aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

1-DÖNEN VARLIKLAR
12 Ticari Alacaklar
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
126 Verilen Depozito ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

          13.Diğer Alacaklar Grubu:

İşletmenin asıl faaliyet konusu dışındaki senetli ya da senetsiz olan alacaklarının izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

I-DÖNEN VARLIKLAR
13 DİĞER ALACAKLAR
131 Ortaklardan Alacaklar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar

           15. Stoklar Grubu:

        Stok grubu, satmak, üretim veya diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak ya da tüketmek için edinilen stok kalemlerinin izlendiği hesap grubudur.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

I-DÖNEN VARLIKLAR
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
152 Mamüller Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
159 Verilen Sipariş Avansları

18.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Grubu

18  Grubu dönem ayırıcı hesapların bulunduğu gruptur. İçinde bulunulan dönemde ödenip fakat gelecek döneme ait olan peşin ödenen giderler ile ilerki dönemlere ait olup da içinde bulunulan dönemde peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlendiği gruptur.

      Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

     180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı

         19. Diğer Dönen Varlıklar Grubu

      Önceki bölümlerde yer alan dönen varlık hesap grupları kapsamına girmeyen varlık kalemlerinin izlendiği gruptur.

      Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

      190 Devreden KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı
195 İş Avansları Hesabı
196 Personel Avansları

KAPAT
Yandex.Metrica