Şu anda "Muhasebe" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

Ücret muhasebe kaydı ile ilgili baz alınabilecek bir örnek aşağıda verilmiştir. Örnek: İşletmenin 2012 mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

İşletme 05.04.2012 da işçilerine ücretlerini peşin ödemiştir. 15.04.2012 da muhtasar beyanname ile gelir vergisini ve damga vergisini vergi dairesine peşin ödemiştir. 20.04.2009 da aylık sigorta primleri bildirgesi ile işçi ve işveren primlerini SSK müdürlüğüne peşin ödemiştir.

Buna göre Mart ayının ücret bordrosunu düzenleyiniz ve bütün muhasebe kayıtlarını yapınız.

Cevap:
İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek SSK işçi paylarını, gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:

SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140
———————
SSK işçi payı toplamı = 350

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10
——————–
İşsizlik sigortası işçi payı toplamı = 25

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret – (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 – (210 + 15) = 1.275
1.000 – (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5
———————-
Gelir vergisi toplamı = 318,75

Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59:

1.500 x 0.00759 = 11,39
1.000 x 0.00759 = 7,59
———————
Damga vergisi toplamı = 18,98
İşveren paylarını hesaplayalım:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
———————
SSK işveren payı = 500
İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

2.500 x 0.02 = 50
———————
İşsizlik sigortası işveren payı = 50

Ücret muhasebe kaydı hakkında daha ayrıntılı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

Araç satışı muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Aracın aktif değeri 80.000 TL olsun. Birikmiş amortismanı ise 63.000 TL olsun. Araç binek araç sınıfında olsun ve KDV hariç 45.000 TL’ye satılsın.

Aşağıdaki kaydın dışında gelir tablosunda matrahı tutturmak için yapılan (örneğin araç satışını 600 veya 679 hesapta izlemek gibi) her bir kayıt tek düzen muhasebe sistemine aykırılıktan özel usulsüzlük gerektirir.
———————————————/——————————————-
120 45.450 TL
257 63.000 TL

254 80.000 TL
391 450 TL
679 28.000 TL

16 …. Plakalı Araç satış kaydı
——————————————————————————————-

Araç satışı muhasebe kaydı hakkında daha fazla örneğe ulaşmak için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

İhracat muhasebe kayıtları yapılırken KDV kanunu dikkate alınmalıdır. KDV Kanununun 11/1 maddesine 3297 sayılı Kanunla eklen (c) bendi hükmüyle, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51′inci maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21′inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.05.2003) gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48′inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32′inci maddesi hükmü uygulanmaz. İhracat muhasebe kayıtları hakkında daha fazla bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

Çek muhasebe kaydı firmaların muhasebe personelinin alınan ya da verilen çekleri kayıt altında tutması işlemidir.

Örneğin;  Halı üreten “A” İşletmesi 100 YTL değerinde halı satmıştır. Karşılığı;
a. Aynı gün tarihli çek ile tahsil edilmiştir.
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
101 ALINAN ÇEKLER
100

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

100
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

b. 2 Ay / 2 yıl vadeli çek ile tahsil edilmiştir.
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
123 ALINAN ÇEKLER
Veya
100

223 ALINAN ÇEKLER

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

100
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

Çek muhasebe kaydı hakkında daha fazla bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

İhracat muhasebe kaydı işletmelerin yurt dışına ihraç ettikleri mal ya da hizmetin kayıt altına alınması işlemidir. Bilindiği üzere, mal ve hizmetlerin, nihai manada tüketildikleri veya faydalanıldıkları memlekette KDV’ye tabi tutulması, KDV’nin uygulandığı tüm ülkeler tarafından benimsenen ve “destinasyon ilkesi” adı verilen temel ilkelerden biridir.

Dolayısıyla ihracatın KDV istisnası kapsamına alınması da bu prensipten kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de uluslar arası uygulamaya paralel olarak;
• İhraç konusu teslimlerde KDV hesaplatılmaması (KDVK Md.11/1-a),
• İhraç edilen malla ilgili olarak yüklenilmiş KDV’lerin ihracatçıya iadesi (KDVK Md.32),
• Veya ihracatçının KDV ödemeksizin mal satın alabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması (KDVK Md.11/1-c),
suretiyle ihraç olunan malın KDV’den tümüyle arındırılmasını, yani tam istisna uygulamasını sağlayacak hükümlere, KDVK’nda yer verilmiştir. Böylece, çıktığı ülkede bu şekilde KDV’den arındırılan mal ve hizmetler varış ülkelerinde KDV’ye tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan KDVK’nun Md.11/1-c madde alt bendi hükmü uyarınca;

• İhracatçının, bazı şartlarda KDV ödemeksizin mal tedarik edebilmesine, böylelikle KDV iadesiyle uğraşmaktan kurtulmasına imkan sağlanmıştır.
• İmalatçının ise KDV’li fatura kesmek ve bunu beyannamesinde göstermekle beraber, teslim KDV borcu olan KDV borcunu faizsiz olarak tecil ettirmek suretiyle finansman yükünden kurtulmasına, hatta KDV borcu çıkmamışsa veya çıkan KDV borcu tecili gereken miktardan az ise, aradaki farkı nakden veya başka vergi borçlarına mahsubu suretiyle, ihracatçıdan alamadığı KDV’nin tamamını, Vergi Dairesi’nden alabilmesi mümkün kılınmıştır. İhracat muhasebe kaydı hakkında bütün detaylar için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

Fiyat farki muhasebe kaydi işletmelerin muhasebeleştirme işlemlerinden biridir. Bilindiği gibi fiyat farkları, KDV Kanununun 35 maddesindeki “….sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde” ifadesine dayanılarak, matrah değişikliği olarak yorumlanmaktadır. Buna göre;
Fiyat farkı farkın ortaya çıktığı dönem itibariyle alıcı veya satıcı tarafından fatura edilir ve KDV’ye tabi tutulur.
Fiyat farkları, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesabına konu edilir. Şayet farkın ilgili bulunduğu işlem KDV’den müstesna ise, fark da KDV’den müstesna edilir.
Gerek vergilendirme dönemi gerekse oran itibariyle tenkide uğramamak için, fiyat farkı faturasında, asıl mal veya hizmet faturasına atıf yapılmalı ve fiyat farkının nedeni açıklanmalıdır.
Şayet fiyat farkına konu mal veya hizmetin alıcısı nihai tüketici ise ve fark bu müşteri aleyhine ise, satıcı fiyat farkı faturası düzenlemelidir. Fark aksi yönde ise müşteriye gider pusulası ile fark iadesinde bulunulur ve farka ait KDV bu pusulaya dayanılarak indirim konusu yapılır. Bu amaçla düzenlenen gider pusulaları için stopaj hesaplanmaz. Fiyat farki muhasebe kaydi hakkında tüm detaylar için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

Muhasebe hesapları şu şekilde izah edilebilir: Aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgelere hesap denir. Örneğin Ticari Mallar Hesabı gibi. Ayrıca her hesabın detayları için o hesaba ait alt hesaplar da açılabilir. İşletmede yapılan faaliyetler sonucu varlık, kaynak, borç, alacak, gelir ve gider tutarlarında sürekli değişiklikler meydana gelir. Değişikliklerin tablolar üzerinde izlenmesi pratik değildir ve imkansızdır. İşte bu karışıklıkları önlemek ve zorlukları gidermek için hesap adı verilen çizelgeler kullanılır. Böylece varlık, kaynak, borç, alacak unsurlarının her biri için bir hesap açılır artış ve azalışlar bu hesaplar üzerinde incelenir. Muhasebe hesapları ile ilgili daha fazla detay için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

Tevkifat muhasebe kaydı aşağıdaki şekildedir:
TOPLAM 100,00
KDV % 18 18,00
TOPLAM 118,00
TEVKİF EDİLEN KDV 2 / 3 12,00
BEYAN EDİLECEK KDV 1 / 3 6,00
FATURA TOPLAMI 106,00

Satıcı İçin Muhasebe Kaydı
————— / —– / —————————-

120. ALICI………………………….106,00.-

600. SATIŞLAR………………………………100,00.-
391. HES.KDV HS…………………………..6,00.-

————— / —– / —————————-

Alıcı İçin Muhasebe Kaydı
153. Ticari Mallar…………100,00
191. İnd.KDV……………….18,00

360. Öden.Ver………………12,00
-sorumlu sıfatıyla KDV
320 Satıcılar………………106,00

Tevkifat muhasebe kaydı ile ilgili ayrıntılar için sayfa üzerinde bulunan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

Kdv muhasebe kaydı işletmelerin bir mal ya da hizmet sonrası ödedikleri vergi türüdür. KDV Kanunu işletmelere müşterilerinden tahsil ettikleri KDV’den kendi ödediklerini düştükten sonra kalanını ödemelerini emreder. Ödeme işleminin her ayın sonunda yapılan mahsup kaydına bağlı olarak yapılması gerekir. Bir ay içinde Alınan KDV ve Ödenen KDV toplamları biribirinden muhasebe kayıtları ile çıkarılır.
Alınan KDV’ler 391 HESAPLANAN KDV HESABINA alacak,
Ödenen KDV’ler 191 İNDİRİLECEK KDV HESABINA borç yazılır
Her iki hesap ay sonunda alacaklı ise borçlu, borçlu ise alacaklı yazılarak mahsup edilir.

Kdv muhasebe kaydı hakkında daha fazla bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

Kredi muhasebe kaydı bir işletmenin çeşitli nedenlerle bankalardan çekmiş olduğu kredilerin ve geri ödemelerinin muhasebeleştirilmesi işlemidir.

Kullanılan Hesaplar

180–280–300–400-(780–646)

Kullanılacak hesaplar:

180-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
(Kısa Vade Finansman Maliyeti) (Bir Yıllık Fin. Maliyeti)

280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
(Uzun Vade Finansman Maliyeti) (Bir Yıldan uzun Vadeli Fin.Maliyeti)

300-BANKA KREDİLERİ
(Kısa Vade Ana borç+ faiz ) (Bir Yıllık Borçlar)

400-BANKA KREDİLERİ
(Uzun Vade Ana Borç+faiz) (Bir yıldan uzun vadeli borç)

780-FİNANSMAN GİDERİ
(Ödendiği dönemdeki finansman Maliyeti )

646-KAMBİYO KARLARI
(Değerleme günü oluşan karlar )

 

2- Tahakkuk Kaydı
————–**.**.***—————–
102-
180-
280-
300-
400-
Kredinin Kullanılması Tahakkuk Kaydı
————–**.**.***—————–

 

3- Ödeme Kaydı
İşletme Kullanmış olduğu krediyi eğer Nakitsel ihtiyacında değilde aktif alımlarından dolayı kullanırsa ilk yıl finansman maliyetleri aktifin varlığına gitmesi lazım. Diğer dönemlerde ise finansman maliyetine atılması lazımdır.

Muhasebe Kaydı

————–**.**.***—————–
300-
153-
150-
252-
253-
255-
254- Vb Hesaplar.
102-
180-
Kredinin Ödemesi Ve Finansman Gideri Oluşması Kaydı
————–**.**.***—————–

Sadece Finansman Amaçlı Kredilerde Muhasebe Kaydı

————–**.**.***—————–
300-
780-
102-
180-
Kredinin Ödemesi Ve Finansman Gideri Oluşması Kaydı

Kredi muhasebe kaydı hakkında daha detaylı bilgi için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

KAPAT
Yandex.Metrica