DENETİM SÜRECİ :

1-Müşterinin seçilmesi ve işin kabul edilmesi

2-Denetimin planlanması

3-Denetim faaliyetinin yürütülmesi

4-Denetimin tamamlanması

5-Denetim raporunun yazılması

1-M Ü Ş T E R İ N İ N    S E Ç İ L M E S İ   V E   İ Ş İ N   K A B U L   E D İ L M E S İ : 

-Önceki denetçi ile görüşme

-Müşteriyi değerlendirme

-Müşteri ile sözleşme yapılması; sözleşme genellikle şu bilgileri içerir.Mali tabloların düzenlenmesinden yönetimin sorumlu olduğunu.Denetimin amacı, kapsamı varsa özel nedenleri.Denetime başlama ve bitiş tarihleri ile denetim  raporunun teslim tarihi.Önemli yanlışlıların ortaya çıkarılamama riskinin bulunduğu.Denetimin ücreti ve ödeme biçimi.

2-D E N E T İ M İ N    P L A N L A N M A S I   S A F H A S I : 

a-Müşteri hakkında bilgi toplama

b-Denetim çalışmalarını bölümleme

c-İç Kontrol Sistemi hakkında bilgi edinme ve kontrol riskini değerleme

d-Önemlilik düzeyini belirleme

e-Denetim riskinin düzeyini belirleme

f-Denetim amaçlarını belirleme

g-Denetim Programının taslağını yazma

h-Denetim süresini ve zamanını belirleme

A-MÜŞTERİ HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA:

Müşterinin işi , örgüt yapısı ve faaliyetlerinin özellikleri;işletmenin yer aldığı sektör hakkında bilgi edinme, diğer firmaların durumu, rekabetin yapısı, pazar payı, işletmenin mevzuu ile ilgili yasal düzenlemeler, müşterinin muhasebe bilgilerine uygulanan analitik prosedürlerin sonuçları vs araştırılır.

B-DENETİM ÇALIŞMALARINI BÖLÜMLEME:

Denetçi, denetimin genel amacına ulaşmak için, yapacağı denetim çalışmasını  mali tabloları daha küçük birimlere bölerek yürütebilir.Böylece farklı personele farklı görevler verilir.Denetim çalışmasının bölümlenmesinin farklı yolları vardır.Geleneksel yaklaşıma göre; mali tablolar sınıflamasına göre yapılan bölümlemedir.Bunda her bilanço ve gelir tablosu kalemi ayrı birim kabul edilir.Ancak yakın ilişkili olan hesapların denetiminde, yapılmış olunan denetim çalışması yinelenmek zorunda kalınabilir.Stoklar ve Satılan malın maliyeti kalemlerinin denetimi gibi.Modern Yaklaşıma göre ise; birkaç bilanço ve gelir tablosu hesabını birlikte etkileyen ve birbirleriyle yakından ilişkili işlemlerin aynı denetim bölümünde yer alması esasına dayanır.Mesela; hasılat işlemleri grubu satışlar, satış iade ve iskontoları, para ve çek tahsil işlemleri vs içine alır.Harcama işlemleri, üretim işlemleri,finansman işlemleri,yatırım ve duran varlık işlemleri gibi.

C-İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ EDİNME VE KONTROL RİSKİNİ DEĞERLEME:

İç Kontrol Sistemi; 

a-İşletme varlıklarının korunması, (Muhasebe kontrolü)

b-Yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi (Muhasebe kontrolü)

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica