İşletmenin cari mevcutları ile kısa vadeli borçları arasındaki fark, işletmenin net işletme sermayesidir.

Bu tablo, bir işletmenin belli bir dönemde sağladığı Dönen Var­lıklar (kısa vadeli aktifler) ile Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları karşılaştıran ve bunların kaynakları ile kullanım yerlerini gösteren bir tablodur. Bir işletmenin, net işletme sermayesi belli bir tarihteki dö­nen varlıklar toplamı ile kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı arasın­daki fark olmaktadır. Dönemsonu net işletme sermayesi ile bir önce­ki dönemsonu net işİetme sermayesi arasındaki olumlu veya olum­suz fark net işletme sermayesindeki artış veya azalışı ifade eder. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu bu artış veya azalışın kaynak ve kullanım yerlerini göstermektedir.

Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu Maliye Bakanlığı­nın tebliğinde belirtilmekle beraber açıklaması ve tek düzen formu verilmemiştir.

Net İşletme Sermayesindeki değişim Tablosu da Fon Akım Tab­losu gibi hangi dönem için düzenleniyorsa o dönem ve bir önceki dönem karşılaştırmalı bilanço kalemlerindeki artış ve azalıştan, bir önceki dönem kârından dağıtılan kâr payları ve ödenen vergilerden ve o dönemin kâr vaya zararından faydalanılarak düzenlenir. Ancak bu tabloda Dönen Varlıklar ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki değişmeler yer almaz. Çünkü mantıksal olarak, bilanço eşitliğinden hareketle dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişmenin bunlar dışındaki bilanço kalemlerindeki değişmeden dolayı mey­dana geldiği varsayılmıştır.

Net işletme sermayesi değişim tablosu bir işletmenin kısa vadeli fon yönetimi ve politikası hakkında bilgi verir.

Aşağıda Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu formatına örnek verilmiştir:

NET İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

DÖNEN VARLIKLAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (-)
NET İŞLETME SERMAYESİ

NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİMİ

NET İŞLETME SERMAYESİ KAYNAKLARI

FAALİYETLERDEN SAĞLANAN KAYNAKLAR
Olağan Kâr
Amortismanlar (+)
Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)
Fon girişi sağlamayan gelirler (-)
OLAĞANDIŞI FAALIYETLERDEN SAĞLANAN KAYNAKLAR
Olağandışı Kâr
Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)
Fon girişi sağlamayan gelirler (-)
DURAN VARLIKLAR TUTARINDAKI AZALIŞLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKI ARTIŞLAR SERMAYE ARTIRIMI
HISSE SENETLERI IHRAÇ PRIMLERI

NET İŞLETME SERMAYESİ KULLANIM YERLERİ

FAALİYETLE İLGİLİ KULLANIMLAR
Olağan Zarar
Amortismanlar (-)
Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
Fon girişi sağlamayan gelirler (+)
OLAĞANDIŞI FAALİYETLERLE İLGILİ KULLANIMLAR
Olağandışı Zarar
Fon çıkışı gerektirmeyen dijer giderler (-)
Fon girişi sağlamayan gelirler (+)
ÖDENEN VERGI VE BENZERLERİ ÖDENEN TEMETTÜLER
DURAN VARLIKLAR TUTARINDAKİ ARTIŞLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ,AZALIŞLAR SERMAYEDEKİ AZALIŞLAR

DÖNEMSONU NET İŞLETME SERMAYESİ

DÖNEMBAŞI NET İŞLETME SERMAYESİ (-)

NET İŞLETME SERMAYESİ ARTIŞ VEYA AZALIŞI

  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica