2009 YILI İÇİN VERGİ ZİYAI(KAYBI) CEZA TUTARLARI

   Özel Usülsüzlük Cezaları

Özel Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
2009 Yılı İçin
Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
89
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
56
3 – İkinci sınıf tüccarlar
28
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
14
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
7,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
3,50
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
50
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
28
3 – İkinci sınıf tüccarlar
14
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
7,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
3,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2
Özel Usulsüzlük
 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
160
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
76.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
160
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
7.600
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
76000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
160
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
3500
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
190
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
560
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
760
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
560
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica